Regulamin Ogólny


Każdy z gości Restauracji jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz obsługi gości w restauracji i ma ona na celu zapewnienie ogólnego porządku oraz standardu obsługi gości korzystających z usług restauracji. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Restauracja:

1. Właścicielem Restauracji jest Dojo Sushi Bar Artur Staszowski z siedzibą w Sosnowcu, ul. Grota
Roweckiego 203/6, NIP 954-238-44-21, REGON 242969185, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
2.   Restauracja mieści się w Sosnowcu, przy ul. Grota Roweckiego 203/6
3.   Restauracja jest czynna: niedziela-poniedziałek od 12:00 do 21:00,
Wtorek-sobota od 12:00 do 22:00
4.   Na terenie Restauracji można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe), które
zostały zakupione wyłącznie w Restauracji Dojo Sushi Bar.
5.   Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.
6. Na terenie Restauracji obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim oraz osobom nietrzeźwym.
7.   W Restauracji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz epapierosów.
8. Restauracja nie jest przystosowana do obsługi dzieci. Za dzieci przebywające na terenie Restauracji w pełni odpowiadają rodzice lub opiekunowie oraz biorą za nie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci na terenie Restauracji.
9.   Obsługa ma prawo odmówić wstępu do Restauracji ze zwierzętami bez podania przyczyny.
10. Za rzeczy pozostawione przez gości bez opieki Restauracja nie odpowiada i nie ponosi żadnych
  Konsekwencji. Dotyczy to również samochodów pozostawionych na przynależnym, niestrzeżonym,
Parkingu.
11. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za kurtki oraz inne rzeczy ruchome pozostawione
przez Gości na wieszakach, w tym nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
kradzieży ww. rzeczy.
12. Obsługa może odmówić wstępu do Restauracji każdej osobie bez podania konkretnej
Przyczyny jak również wyprosić, po wcześniejszym upomnieniu. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany
wobec osób wulgarnie zachowujących się w stosunku do obsługi Restauracji lub osób trzecich, osób
będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, osób, które pomimo
zakazu próbują wnieść lub spożywać własne napoje, napoje alkoholowe, dania, desery i inne artykuły
spożywcze. Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących niniejszy
Regulamin, włącznie z osobami, które mają rezerwację stolików w Restauracji.
13. Zachowanie Gości przebywających na terenie Restauracji nie powinno zakłócać spokoju
innych osób korzystających z Restauracji. Obsługa Restauracji może odmówić dalszego
świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Obsługa Restauracji może odmówić
przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Restauracji,
wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub Gościa, albo szkodę na osobie Gościa, pracowników
lub innych osób przebywających w Restauracji, albo też w inny sposób zakłócił spokojny
pobyt podczas korzystania z Restauracji.1. Rezerwacji stolików lub zamawiania potraw można dokonywać pod numerem telefonu 514-838-777 ,
osobiście w lokalu
Restauracji przy ul. Grota Roweckiego 203/6 w Sosnowcu lub poprzez portal pyszne.pl do którego zasady zamawiania dań na wynos określa odrębny regulamin.
2.   Rezerwacje są ważne przez 15 minut po upływie godziny, na którą została dokonana
rezerwacja.

1.   Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, niebezpiecznych, ostrych
przedmiotów, broni, materiałów wybuchowych, narkotyków i innych środków odurzających.
2.   Osoby wchodzące do Restauracji mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający
innym osobom przebywającym w Restauracji.
3.   W przypadku naruszania prawa lub Regulaminu, niszczenia mienia Restauracji przez gościa,
pracownicy Restauracji uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji a w razie konieczności mają prawo wezwać odpowiednie służby porządkowe.
4.   Za szkody materialne wyrządzone przez gościa na terenie Restauracji ponosi on pełną
odpowiedzialność.
5.   Restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z winy lub zaniechania
gościa, w szczególności skaleczenia lub innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas
przebywania na terenie Restauracji.

Reklamacje dotyczące potraw oraz usług świadczonych w lokalu rozpatrywane będą na podstawie obowiązującego regulaminu reklamacji, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

1. Niniejszy Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na naszej stronie www.dojosushi.pl oraz dostępny jest w lokalu
Restauracji przy ul. Grota Roweckiego 203/6 w Sosnowcu.
2.   Restauracja zastrzega sobie możliwość do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020r.