Regulamin wypożyczenia naczyń i dekoracji

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:
Dojo Group Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
Ul. Grota Roweckiego 203/6
NIP: 6443571130
zwany dalej Restauracją
Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług Dojo Sushi Bar, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM
1. Wypożyczenie sprzętu w postaci naczyń, pater oraz dekoracji stołu sushi ma miejsce w dniu odbioru zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zestaw sushi umieszczony jest na wypożyczanym naczyniu i gotowy do spożycia w chwili odbioru.
2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych naczyń i zestawów za pośrednictwem kierowcy restauracji według tabeli kosztów dostawy określonych w osobnym regulaminie.
3. Zmiany ilości wypożyczanych naczyń można dokonać maksymalnie w dniu odbioru zamówienia nie później niż na 2 godziny przed umówionym czasem odbioru/dostawy.
4. Za wypożyczenie naczyń, dekoracji oraz sprzętów Restauracja pobiera kaucję zwrotną wg tabeli stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Kaucje należy uiścić gotówką w chwili odbioru wypożyczanych artykułów, a wszelkie uszkodzenia artykułów należy zgłosić Restauracji od razu przed ostatecznym odbiorem artykułów.
6. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do Restauracji w stanie nienaruszonym do 2 dni po dacie wypożyczenia osobiście przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.
7. Kaucja stanowi formę zabezpieczenia dla Restauracji na wypadek uszkodzenia, kradzieży lub zwłoki w zwrocie. Restauracja zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwracanej kaucji o wartość niezbędną do naprawienia zaistniałej w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego szkody.
8. Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty kaucji, które stanowi jednocześnie umowę pomiędzy stronami oraz potwierdzenie przez Zamawiającego zapoznania się i akceptacji warunków Regulaminu.
9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.
10. Restauracja zastrzega sobie prawo do wydania innego artykułu niż umówiony lub nie wydania artykułów w szczególnych sytuacjach, do których zalicza się: umówiony artykuł jest zbyt mały, aby pomieścić zamówiony zestaw; poprzedni klient nie zwrócił na czas artykułów; artykuł uległ uszkodzeniu w stopniu znacznym i nie ma możliwości jego wydania; Zamawiający odmówił wniesienia kaucji
11. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu artykułów czystych w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Restauracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli artykuły uznane zostaną za wymagające ponownego czyszczenia, koszt czyszczenia zostanie odliczony od kaucji według tabeli opłat.
12. W chwili zwrotu czystych, nie uszkodzonych artykułów zgodnie z terminem zwrotu kaucja zostaje zwrócona Zamawiającemu w całości, a Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu wypożyczenia.
13. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
14. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.