Regulamin Reklamacji

1. Usługodawcą (zwanym zamiennie w niniejszym regulaminie RESTAURACJĄ) świadczącym usługi na rzecz Usługobiorcy (zwanym zamiennie w niniejszym regulaminie KLIENTEM) jest restauracja Dojo Sushi Bar działająca pod firmą Dojo Group Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 203/6, NIP: 6443571130 oraz restauracja Dojo Street Food działająca pod firmą Dojo Sushi Bar Artur Staszowski, 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 203/6, NIP: 9542384421
2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
3. Ze względu na swój charakter, usługi gastronomiczne mogą być reklamowane tylko w pewnym konkretnym zakresie. Każda reklamacja jest sprawą bardzo indywidualną, ale co do zasady restaurator nie ma obowiązku uwzględniania reklamacji co do smaku potraw. Podstawa do złożenia reklamacji to pewne obiektywne okoliczności. Smak potrawy jest natomiast zupełnie subiektywną kwestią i reklamacja na tej podstawie nie będzie rozpatrywana.
4. Restauracja ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za nieprawidłową jakość Towarów lub usług nabywanych przez Klienta od Restauracji.
5. Odpowiedzialność Restauracji dotyczy sytuacji w których nabywane Towary lub usługi
są niezgodne z umową zawartą pomiędzy Restauracją a Klientem.
6. W przypadku produktów oferowanych przez Usługodawcę za niezgodne z umową uznaje się:
a) Produkty, które nie odpowiadają wymogom jakie powinny zostać w określeniu do nich spełnione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z odpowiednimi normami higienicznymi i sanitarnymi;
b) Produkty, które nie odpowiadają rodzajowi lub opisowi zawartemu w karcie MENU, a w przypadku zamówień za pośrednictwem portalu internetowego, nie odpowiadają rodzajowi lub opisowi, jaki zamieszczono na danym portalu;
c) Produkty, które zawierają alergeny nie wymienione w ich opisie (Karta Alergenów znajduje się do wglądu w siedzibie Usługodawcy lub na stronie Usługodawcy w portalu Facebook);
d) Produkty, których świeżość oraz warunki przechowywania nie są zgodne z obowiązującymi normami
e) Produkty, które nie są zgodne ze złożonym przez Klienta zamówieniem, a oczywista pomyłka nastąpiła ze strony Restauracji;
f) Wilkość porcji produktu jest zbyt mała lub zbyt duża;
g) Zbyt długi czas oczekawania na realizację zamówienia, o którym Gość nie został poinformowany na samym początku (wyjątek stanowi sytuacja, gdy Gość dobrowolnie zdecyduje się czekać, odpowiednio poinformowany)
7. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji nie zwłocznie po wykryciu wszelkich nieprawidłowości przed zakończeniem konsumpcji, po skonsumowaniu dania w całości reklamacje nie będą uwzględniane.
8. Przy dokonowyaniu zamówień z dostawą lub na wynos Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji telefonicznie lub osobiście niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości.
9. Restauracja zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia zdjęcia prezentującego powstałą niezgodność oraz do zwrotu wydanego produktu w celu wymiany go na poprawny – zwrot następuje przez klienta lub za pośrednictwem oddelegowanego pracownika wysłanego do klienta pod adres dostawy.
10. Klient ma prawo zgłosić reklamację każdemu pracownikowi restauracji, w szczególności kelnerowi, osobie wydającej danie czy kucharzowi, a w przypadku dostawy również kierowcy.
11. Jeżeli w zamówieniu wystąpiły jakiekolwiek braki, a Klient nie sprawdził zamówienia przy kierowcy w czasie dostawy Restauracja może nie uwzględnić reklamacji.
12. Restauracja może uwzględnić reklamację lub stwierdzić jej bezzasadność oraz ustalić zadośćuczynienie adekwatnie do poniesionej przez Klienta szkody.
13. Od wydanej przez Restaurację decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia reklamacji oraz ustalenia zakresu reklamacji i sposobu zadośćuczynienia Klientowi przysługuje prawo do odwołania w terminie 7 dni na piśmie drogą mailową na adres biuro.dojosushi@gmail.com lub pozostawiając pismo u managera restauracji w siedzibie Restauracji tj: 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 203/6.
14. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
15. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
16. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji po upływie 90 dni od wykrycia nieprawidłowości stanowiących przyczynę reklamacji.
17. Nawet w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji oraz nieuwzględnienia jej Klient nie może opuścić restauracji bez uiszczenia opłaty za produkt.
18. Wszelkie kwestie nieuregulowane przepisami Regulaminu rozpatrywane będą na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.