Regulamin Programu Lojalnościowego

Definicje:
Organizator - Dojo Group Sp. z o.o. z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 203/6, NIP: 6443571130
Uczestnik - osoba pełnoletnia biorąca dobrowolnie udział w Programie Lojalnościowym
Program Lojalnościowy - system i sposób przyznawania punktów za zakupy u Organizatora, które można wymieniać na benefity
Książeczka - bezpłatny blankiet z rozmieszczonymi w odpowiedni sposób okienkami, umożliwiający uczestnikowi zbieranie pieczątek
Pieczątki - opracowany specjalnie dla Dojo Sushi Bar, według obowiązujących standardów, wzór graficzny stempla, umieszczany w książeczce
Karta Stałego Klienta - plastikowa karta o określonym kolorze i unikalnym numerze z zawartymi informacjami o obowiązującej zniżce
Posiadacz - osoba pełnoletnia uprawniona do otrzymania zniżki na podstawie posiadanej Karty Stałego Klienta

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Dojo Sushi Bar, działającym pod podmiotem Dojo Group Sp. z o.o. z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 203/6, NIP: 6443571130, zwanego dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem programu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat
3. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny i bezpłatny - uczestnik nie ponosi żadnych kosztów wydania książeczki na pieczątki ani wydania Karty Stałego Klienta
4. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników
5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu Lojalnościowego nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie
6. Uczestnik otrzymuje pieczątkę za wydanie kwoty minimalnej zależnej od poziomu uczestnictwa w programie: 100zł, 150zł, 200zł, 300zł - ustalona wartość na otrzymanie pieczątki musi stanowić końcową wartość paragonu. Uczestnik otrzymuje tylko jedną pieczątkę w czasie jednej wizyty, niezależnie od końcowej kwoty paragonu lub liczby paragonów.
7. Zebrane pieczątki Uczestnik może wymienić na Kartę Stałego Klienta, uprawniającą do otrzymania stałej zniżki przy każdym kolejnym zamówieniu lub na jednorazowy voucher podarunkowy
8. Rodzaje Karty Stałego Klienta: KARTA BIAŁA - uprawnia do zniżki -10% przy zamówieniu na miejscu i przy odbiorze własnym oraz do darmowej dostawy przy zamówieniu na kwotę 250zł, rabat nie dotyczy alkoholi, zniżka -10% nie obowiązuje w dowozie; SREBRNA KARTA STAŁEGO KLIENTA - uprawnia do zniżki -15% na miejscu i przy odbiorze własnym oraz do darmowej dostawy przy zamówieniu na kwotę 250zł, rabat nie dotyczy alkoholi, zniżka -15% nie obowiązuje w dowozie; ZŁOTA KARTA STAŁEGO KLIENTA - uprawnia do zniżki -20% na miejscu i przy odbiorze własnym oraz do darmowej dostawy przy zamówieniu na kwotę 250zł, rabat nie dotyczy alkoholi, zniżka -20% nie obowiązuje w dowozie; KARTA STAŁEGO KLIENTA VIP - uprawnia do zniżki -40% na miejscu oraz na odbiór własny, uprawnia do zniżki -25% w dostawie oraz do darmowej dostawy, rabaty nie dotyczą alkoholi
9. Aby otrzymać Białą Kartę Stałego Klienta uczestnik musi zebrać 10 pieczątek do książeczki imiennej wydanej przez pracowników Dojo Sushi Bar, pieczątkę Uczestnik otrzymuje za każde zamówienie na kwotę min. 100zł, Uczestnik może również wymienić 10 pieczątek na jednorazowy voucher o wartości 100zł
10. Aby otrzymać Srebrną Kartę Stałego Klienta uczestnik musi zebrać 15 pieczątek do książeczki imiennej wydanej przez pracowników Dojo Sushi Bar, pieczątkę Uczestnik otrzymuje za każde zamówienie na kwotę min. 150zł, Uczestnik może również wymienić 15 pieczątek na jednorazowy voucher o wartości 150zł
11. Aby otrzymać Złotą Kartę Stałego Klienta uczestnik musi zebrać 20 pieczątek do książeczki imiennej wydanej przez pracowników Dojo Sushi Bar, pieczątkę Uczestnik otrzymuje za każde zamówienie na kwotę min. 200zł, Uczestnik może również wymienić 20 pieczątek na jednorazowy voucher o wartości 200zł
12. Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta VIP uczestnik musi zebrać 30 pieczątek do książeczki imiennej wydanej przez pracowników Dojo Sushi Bar, pieczątkę Uczestnik otrzymuje za każde zamówienie na kwotę min. 300zł, Uczestnik może również wymienić 30 pieczątek na jednorazowy voucher o wartości 400zł
13. Do każdego poziomu Programu Lojalnościowego wydawana jest osobna książeczka na pieczątki
14. Każdy Uczestnik zaczyna zbierać pieczątki od najmniejszego poziomu niezależnie od tego, czy posiada już Kartę Stałego Klienta
15. Uczestnik nie może udostępnić książeczki na pieczątki osobie trzeciej pod rygorem unieważnienia książeczki - każda książeczka opisana jest Imieniem i Nazwiskiem oraz posiada swój unikalny numer
16. Uczestnik zgłasza chęć otrzymania pieczątki przy dokonywaniu płatności
17. Pieczątkę Uczestnik otrzymuje za zamówienie na miejscu, na odbiór własny oraz w dostawie
18. Nie ma możliwości otrzymania pieczątki gdy Uczestnik dokonuje zamówienia przez stronę internetową www.dojosushi.pl, na której zdefiniowany jest osobny program lojalnościowy
19. Uczestnik nie może łączyć pieczątek z różnych kart aby otrzymać sumę pieczątek niezbędnych do odebrania benefitu
20. W przypadku, gdy książeczka zaginie lub zostanie zniszczona przez Uczestnika pieczątki nie zostaną odtworzone
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia książeczki z pieczątkami w razie podejrzenia, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym przez Dojo Sushi Bar
22. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania pieczątki gdy przedstawiona w czasie zakupu książeczka należy do innej osoby niż osoba dokonująca płatności
23. Osoba naruszająca regulamin Programu Lojalnościowego (w tym również nieuprawniony nabywca książeczki oraz karty) obowiązana jest do niezwłocznego zwrotu książeczki lub karty Organizatorowi. Osoba taka winna liczyć się także z obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej Dojo Sushi Bar w wyniku zaniechania takiego zwrotu i/lub działania naruszającego zasady regulaminu
24. Wymieniając książeczkę z pieczątkami na Karty Stałego Klienta, Uczestnik otrzymuje plastikową Kartę Stałego Klienta o wyznaczonej wartości i kolorze, która stanowi własność DOJO SUSHI BAR
25. Karty Stałego Klienta wydawane są bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu karty niesie ze sobą opłatę o której mowa w dalszej części regulaminu
26. Każda plastikowa karta zawiera Imię i Nazwisko posiadacza oraz unikalny numer
27. Posiadacz karty może podać numer karty w razie gdy nie ma jej przy sobie
28. Plastikowa karta lub zawarty na niej numer jest podstawą naliczenia zniżek o których mowa w pkt. 8
29. Posiadacz karty nie może udostępnić karty osobie trzeciej pod rygorem odebrania przez Organizatora karty i obowiązku naprawienie szkody powstałej z tytułu bezprawnego użycia karty
30. Organizator ma prawo odmówić naliczenia zniżki w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ukazująca kartę nie jest jej posiadaczem, gdy karta jest uszkodzona lub nieczytelna
31. Posiadacz kart powinien niezwłocznie zgłosić Organizatorowi zagubienie lub zniszczenie karty
32. Za wydanie duplikatu karty Posiadacz ponosi jednorazowy koszt w wysokości 5zł
33. Rabaty z kart stałego klienta nie kumulują się z innymi rabatami oraz ofertami specjalnymi i zniżkami przedstawianymi przez Dojo Sushi Bar
34. Aby Posiadacz Karty mógł otrzymać zniżkę zawartą na Karcie musi poinformować obsługę o posiadaniu karty przed wystawieniem paragonu, w innym przypadku zniżka nie będzie naliczona
35. Karta Stałego Klienta nie ma zastosowania w czasie składania zamówienia przez stronę www.dojosushi.pl
36. Organizator zastrzega sobie prawo wylegitymowania okaziciela karty lub książeczki z Dowodu Osobistego w razie podejrzenia, że nie jest on Posiadaczem Karty lub Uczestnikiem Programu
37. Kwoty rabatu nie są wymienne na gotówkę ani inne środki płatnicze
38. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz do zawieszenia lub z rezygnowania z Programu Lojalnościowego, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestników oraz Posiadaczy Kart z odpowiednim wyprzedzeniem
39. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo lub do czasu odwołania przez Organizatora jej ważności
40. Pieczątki uzbierane w książeczce z pieczątkami są ważne do 31.12.2020, do tego czasu należy je wymienić na karty Stałego Klienta lub vouchery podarunkowe
41. Odebranie książeczki na pieczątki lub Karty Stałego Klienta jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją treści regulaminu42. W sytuacjach spornych uwagi oraz reklamacje należy kierować pisemnie na adres biuro.dojosushi@gmail.com - organizator rozpatrzy przedstawiona sytuację w terminie 14 dni od momentu otrzymania wiadomości